O predavaču

Jagoda Nedić profesorica je u Visokoj poslovnoj tehničkoj školi u Doboju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je odbranila magistarski rad na temu “Lične prava i slobode”, te svoje obrazovanje proširila doktorskom disertacijom na temu “„Mjesto i uloga garantnog fonda u sistemu osiguranja sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku”. Stručnjak je u oblasti mobinga a posjeduje i vještine internog provjerivača sistema kvaliteta (ISO standarda 9001- 2000) te uspostavljanja kvaliteta.