Referentna lista

Referentna lista klijenata Business-Educa doo, Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje:

 • Općina Centar,Sarajevo
 • Centralna banka BiH
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
 • Vlada Brčko Distrikt-Odjel za obrazovanje
 • Policija Brčko distrikt
 • Vlada Brčko Distrikt-Odjel za zdravstvo i ostale usluge
 • Dom zdravlja Drvar
 • Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje BiH
 • Pravobranilaštvo BiH
 • UNI CREDIT BANK dd
 • Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo
 • Ministarstvo sigurnosti BiH
 • Poreska uprava Republike Srpske
 • Natron-Hayat doo,Maglaj
 • J.P.Međunarodni aerodrom Sarajevo
 • Apelacioni sud Brčko distrikt
 • Ministarstvo privrede kantona Sarajevo
 • Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo
 • Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo
 • UNION BANKA dd.Sarajevo
 • Vlada USK-a –Ministarstvo za građenje,prostorno uređenje i zaštitu okoline
 • Kantonalna uprava za geodetske poslove USK-a
 • RAIFFEISEN BANK dd BiH
 • Alumina doo,Živinice
 • Vlada Brčko distrikt-kancelarija gradonačelnika
 • EURO –METALI doo,Doboj
 • BH Telecom d.d.Sarajevo
 • NLB Tuzlanska banka d.d.Tuzla
 • MKF MI BOSPO,Tuzla
 • Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 • MUP USK-a
 • Služba za stručne i zajedničke poslove Vlada USK-a
 • Regulatorna agencija za komunikacije BiH
 • Vlada RS – Kabinet predsjednika vlade
 • Vlada RS – Ministarstvo rada i boračko invalidske zaaštite RS-a
 • Vlada RS – Ministarstvo prosvjete i kulture
 • Vlada RS – Kancelarija pravnog savjetnika
 • Vlada RS – Ministarstvo zdravstvene i socijalne zaštite
 • Centar za edukaciju sudija i tužilaca
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo,
 • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS,
 • Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS,
 • JP Komunalno Brčko distrikt,
 • Ministarstvo finansija RS
 • Generalni sekretarijat Vlade RS
 • JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar
 • UDRUŽENJA NVO
 • INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE „KRIVAJA“ D.O.O.Zavidovići-U STEČAJU
 • ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
 • MUP KANTONA SARAJEVO 
 • DOM ZDRAVLJA BUGOJNO 
 • JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
 • Gender Centar Vlade FBiH
 • Vlada Brčko distrikt,Ured glavnog koordinatora
 • Veritas automotive d.o.o.Sarajevo
 • Udruženje INFOHOUSE Sarajevo
 • J.P.BH POŠTA D.O.O.Sarajevo
 • Općina Živinice
 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZE-DO KANTONA
 • ZU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK
 • J.U.ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU RS
 • USTAVNI SUD BiH
 • FABRIKA DUHANA SARAJEVO
 • MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
 • MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
 • GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA Županije zapadnohercegovačke
 • MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK-a
 • MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBiH
 • RAIFFEISEN BANK dd BiH
 • PRIVREDNA KOMORA BRČKO DISTRIKT
 • BH TELECOM dd,Sarajevo
 • DŽASAB d.o.o. (Foto Dina) Gradačac
 • VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH
 • HRVATSKA POŠTA d.o.o.Mostar
 • RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
 • Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske-Jedinica za koordinaciju projekata
 • Ministarstvo saobraćaja i veza RS
 • REGIONAL COOPERATION COUNCIL SECRETARIAT
 • INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BiH
 • J.P.LUKA BRČKO d.o.o.Brčko distrikt i dr.